E-BELEDİYE 

Karar Tarihi   : 05.01.2018

Karar No        : 2018/2

 

T.C.

YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç;

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yenimuhacir Belediyesine kanunların verdiği yetki kapsamında Belediyemiz sorumluluk sahasında yerine getirilmesi gereken emirler ile yapılması yasak olan fiillerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Yenimuhacir Belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan yerlerdeki,  imalathane, ticarethane gibi işyerleri ile meskenleri ve herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet veren kişileri ve tüm Belde halkını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanun'unun 15/b bendine dayanılarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyük Belde Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik (5259 sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin mevzuat) ve Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

         MADDE  4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

         a) Belediye: Yenimuhacir Belediyesi’ni,

         b) Belediye Başkanı: Yenimuhacir Belediye Başkanı’nı,

         c) Belediye Meclisi: Yenimuhacir Belediye Meclisi’ni,

         ç) Belediye Encümeni: Yenimuhacir Belediye Encümeni’ni,

         d) Belediye Zabıtası: Yenimuhacir Belediye Zabıtası’ nı ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar ile ilgili Emir ve Yasaklar

         Genel Kurallar

         MADDE 5 – (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır.

         a) Belediye Zabıta Memurlarına ve Belediye çalışanlarına görevlerini yaptıkları sırada, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak, görevlerini engelleyecek biçimde zorluk çıkarmak, kamuoyu oluşturmak, kalabalık yapmak suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak.

         b) Belediye sınırları içerisinde Belediyeye ait her türlü Kamu Malına zarar vermek.

         c) Belde içerisinde ağır yük taşıyan vasıtaların geliş, geçişleri ve parkları ilgili trafik komisyon ve kurullarının alacakları kararlara uymamak.

         Genel Sağlık, Emniyet, huzur ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 6 - (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır.

a)     Bina sahipleri; Klima arızalarında meydana gelen sızıntıları, yağmur sularını, soba borularından meydana gelen dumanlarını, kirli sularını,  gelip geçenlerin üzerine damlatmamak ve sokakları kirletmemek için mümkün olan tedbirleri almaya mecburdurlar. Her ne olursa olsun cadde ve sokaklara pis su  (sabunlu, çamurlu, kireçli vb.)  akıtmak.

         b) Belde içerisinde yapılan kazı, asfalt, yol vb. çalışma alanlarına her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla girmek, park etmek, yapılan çalışmalara zarar vermek, Önceden planlanarak bilgilendirme yapılmış ve devam eden çalışma alanlarında yapılacak olan düzenleme veya yapım işlerini engelliyorsa araçlar masrafı araç sahibine ödetilmek üzere çekici marifetiyle çektirilir.

         c) Yollarda,  meydanlarda,  umumi nakil vasıtalarında ve herkesin girip çıkabileceği mahallelerde; yerlere tükürmek,  sümkürmek,  halkı tiksindirecek, sıhhatini bozacak fiil ve eylemlerde bulunmak

         ç) Meskenlerin balkonlarında veya işyerlerinde,  yol kenarlarında ya da mahalle aralarında ızgara,  mangal vb. ateş yakarak çıkan dumandan dolayı çevrede oturanları rahatsız etmek

         d) Parklardaki kanepe ve diğer levazımı, amacı dışında kullanmak,
         e) Umuma mahsus alanlardaki, yürüyüş parkurlarını, gezi alanlarını, spor alanlarını ve aletlerini başkalarının kullanımını engelleyecek şekilde hal ve davranışlarda bulunmak.

         f) Umumi yerlerin izin verilmeyen alanlarında oyun, spor ve benzeri etkinlik yapmak

         g) Camii avlularında, yol, köprü, Üst geçit, Terminal vb. yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, herhangi bir eşyasını bırakarak buraların intizamını bozmak

         ğ) Beldenin işlek cadde ve sokakları üzerine araç ve makina satışı için teşhir amaçlı uzun süreli hususi ve ticari araçları ve makinaları park etmek

h) Ön balkon ve pencerelerine, gelip geçenlere ve alt katlarda ikamet edenlere zarar vererek huzursuz edecek şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vb. şeyler asmak

        

ı) Cadde, sokak ve meydanlarda gelip geçenler için tehlike arz edebilecek şekilde, kayar ayakkabı, tekerlekli paten, buz pateni, kızak v.b. ile yürümek, kaymak, oyun oynamak

         i) Meydan yol ve kaldırımlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almadan geceleri işaret ve ışıklarla tehlikeyi belirtmeden bırakmak ve çalışmak

         j) Cadde, meydan ve sokak üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, izin alınmak şartıyla levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir surette sabitlemeden asmak

         k) Belde içindeki arsalarda, bina kenarlarında bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen, depo, bodrum girişi vb. çukurları üstü açık bulundurmak, sağlam malzemeyle kapatmamak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak

         l) Her türlü spor saha ve alanlarında, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyebilecek fiillerde bulunmak.

         m) Umuma mahsus alanlarda (Park, meydan, cadde, sokak, binaların ortak kullanım alanları vb.) oyuncak veya havalı tüfekle atış yapmak, yaptırmak

         n) Beldemizde faaliyet gösteren beton santrallerine ait beton mikserler tarafından Belediye ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler ve güzergâhlar dışında inşaatlara beton taşımak, cadde ve sokakları kapatmak

         o) Ev ve işyerlerinde yakılması ve yanması uygun olmadığı halde soba vs. yakmak, duvarı kırıp baca çıkartmak, komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde soba yakmak

         ö) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolları, terminal, otopark ve tretuvarları her türlü motorlu ve motorsuz araçlar tarafından zarara uğratmak veya araçların tamiratı sırasında yol ve tretuvarları tahrip etmek veya kirletmek

         p) Kum,  çakıl ve hafriyat taşınması sırasında,  araç sahipleri tarafından gereken her türlü önlemi almamak,  aracın üst kısmına branda çekmemek

         r) Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm yapıların ( Konut, işyeri, depo, duvar Vb.) sahipleri tarafından yaya ve araçların geçişleri esnasında meydana gelebilecek kazalara neden olacak şekilde, yapılardan herhangi bir cisim düşmemesi, savrulmaması, girinti ve çıkıntı oluşmaması konusunda tedbir almamak
s) Belde dâhilinde ot,  saman, talaş, lastik, petrol ürünleri, atık yağ vb. gibi çabuk yanıcı ve parlayıcı maddeleri depolamak, ahşap yapılarda,  bodrum ve benzeri yerlerde kolaylıkla yanan şeyleri biriktirmek,  koku yapıcı maddeleri depo etmek,  hurda eşyaları izin almadan yakmak.     

ş) Ticarethane veya meskenlerin;  cadde ve sokağa bakan cephelerine, pencere, balkon, teras v.b. yerlerine rüzgâr, darbe ve sarsıntılar v.b.  olaylardan dolayı düşebilecek veya yayaların ve araç trafiği güvenliğini tehlikeye düşürecek, şehrin manzarasını bozacak olan uydu anteni,  klima cihazı, çiçek saksıları, testi  vb.  ağır  cisimlerin monte etmek.

        

 

 

 

 

Nizam, İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 7 – (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

a)     Belde İçersindeki cadde ve sokaklarda  işyerleri tarafından kaldırım veya yola masa, malzeme duba, flama, ayaklı tabela Vb. koymak.

         b) Yerleşim alanları içinde, Belediyeden izin almadan hurda depolamak veya ticaretini yapmak

         c) Belde içerisinde ve hurdacı dükkânlarında kâğıt, çöp, lastik vb. şeyleri biriktirmek, yakmak ve yol kenarlarında gelişi güzel biriktirerek ayrıştırmak

         ç) Halka açık ve resmi yapılara,  tarihi  yerlere,  halkın  kullanımına  açık  genel tuvaletlere yazı  yazmak,  kirletmek,  tuvaletler  dışında  cadde  ve  sokak  aralarında, meydanlarda ve ana arterlerde tuvalet gereksinimini gidermek

         d) Bina,  apartman ve işyeri sahipleri ile yöneticileri tarafından binalarına numarataj plakası taktırmamak veya plakalarını muhafaza etmemek.

         e) Belediye sınırları içerisinde çatısı bulunmayan bina üzerlerine çirkin görüntü oluşturabilecek şekilde her türlü eşya koymak,  baraka veya uygunsuz yapı yapmak.

         f) Boş bulunan arsa veya arazisini muhafaza altına almamak, izinsiz görüntü kirliliği yaratacak herhangi bir şey yapmak ve depolamak.

         g) Belde içerisinde ve boş arsalarda toptan ve perakende olarak inşaat malzemeleri (çakıl, kum, tuğla vb.) odun ve açıkta kömür satmak, Bu ve benzeri maddelerin Belediye tarafından gösterilen depolar haricinde satışını yapmak.

         ğ) Odun, kömür vb. yakacak maddesi satan araçlar ile cadde sokak, ana arter ve meydanlarda beklemek veya satış yapmak

         h) Belediye sınırları içerisinde bulunan işyeri sahipleri tarafından, çevreyi güzelleştirmek için kaldırıma ve çevreye ekilen ağaçların dallarına malzeme veya afiş asmak, ağaç gövdesine reklam tabelaları çakmak ve ağaç gövdelerini reklam tabelası ile kapatmak.

         ı) Belediyece konulmuş olan sokak levhaları,  kapı numara levhaları, trafik ışıkları ve levhalarının uyarı yazılarını sökmek ve tahrip etmek.

         i) Belediye  damgası  olmayan  ve  belediyece  tayin  edilmiş  yerler  dışına  her  türlü  ilan  asmak ve yapıştırmak

         j) Elektrik nakleden nakil  tellerinin  üzerinden  radyo  ve  TV  teli  geçirmek,  cadde  ve  sokağın  bir  tarafından  diğer  tarafına  her  çeşit kablo çekerek görüntü kirliliği yapmak.

        

 

 

Park ve Bahçelerle İlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 8 – (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

         (a) Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarını atmak, yatarak uyumak ve konaklamak için çadır, branda ve benzeri kurmak

         (b) Cadde ve sokaklar ile Belediye’ye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıları koparmak, budamak, kesmek, dalları kırmak, gübre vb. madde vermek, ilaçlamak veya bitkilere kimyasal madde sürmek veya dökmek, etrafını bozmak, tahrip etmek

         (c) Parklarda her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla gezmek, park etmek, konaklamak ve bu araçlarla seyyar satıcılık yapmak.

         (ç) Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapmak çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri Belde mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak.

         (d) Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak.

         (e) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dallarını yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budamamak

         (f) Park ve bahçelerde, halkın gezip dolaştığı, dinlendiği yerlerde, çimlerde belediyenin izni olmadan köpek ve kedilerini, başıboş salarak oynatmak, gezdirmek ve dışkıları ile çevreyi kirletmek.

         Trafik ve Toplu Taşımayla İlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 9 -(1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

         a) Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtları, cadde, sokak, kaldırım, parklar, meydan vb. yerlere izin almaksızın bırakmak ve yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek.

         b) Belediye sınırları içerisinde, Belde içi toplu taşıma araçları tarafından yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu almak, indirme yapmak, bekleme yapmak ve park etmek

         c) Keşan Belediyesi ile Yenimuhacir Belediyesi arasında ticari amaçlı yolcu  taşımacılığı yapan Yetki belgesine sahip araçlar tarafından güzergah haricinde Yolcu bindirip/indirmek yapmak.      

         ç) Belediye tarafından işletilen Terminal ve otoparklarda araçların park edilmesi için belirlenen noktalar dışına ve belirlenen noktalarda araçlar için çizilen çizgiler dışına gelişi güzel park etmek

         d) Belediyece işletilen Terminal ve otoparklarda araçların Belediye meclisince belirlenen tarife ücretlerini ödememek

         e) Yenimuhacir Belediye Başkanlığında  güzergâh izin belgesi almadan Yenimuhacir Belediye Başkanlığı  sınırları içerisinde servis taşımacılığı yapmak, Güzergâh izin belgesinde belirtilen güzergâh haricinde taşımacılık yapmak.
f) Toplu taşıma araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çı­kışları güçleştirecek eşya veya araçlarla binmek ve başkalarını rahatsız ede­cek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek veya binmek.

        

g) Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda 2918 Sayılı Trafik Kanunun belirtilen , yangın söndürme alet edevatı, ilk yardım çantası fren, zil, kampana vb. iç tesisatı ve tertibatını gereksiz yere karıştırmak, zarar vermek.

ğ) Yolcu taşımacılığı yapan araçları temiz bulundurmamak.

h) Yenimuhacir Belediye Başkanlığı ile ilgili birimlerin Yolcu Taşımacılığı yapan araçları ve motorlu araçlar ile ilgili, aldığı kararlara uymamak.

ı) Yenimuhacir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde, Yolcu taşımacılığı yapan araçlara ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak

i) Yenimuhacir Belediye Başkanlığı  sınırları içerisinde, Yolcu taşımacılığı yapan araçları tarafından yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu almak, indirme yapmak, bekleme yapmak ve park etmek.

j) Toplu ulaşım araçlarının sürücüleri tarafından Yenimuhacir Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan  Zabıta Memurlarının araç/sürücülere sesli ve işaretli olarak  yaptıkları DUR işaretine uymamak, verilen talimat gereği yönlendireceği istikamete gitmemek ve istenilen belgeleri vermemek
k) Toplu ulaşım araçlarının sürücüleri tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından  ücretsiz seyahat hakkı olan yolculardan, kimlik beyan etmiş olsalar dahi ücret talep etmek

l) Toplu taşıma araçlarında yaşlı, çocuklu, hasta, hamile ve engellilere ayrılmış yerlere oturmak işgal etmek ve yer vermemek.

m) Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, yüksek sesle konuşmak, koltuklara yatmak.

n) Toplu Taşıma araçlarında seyahat eden yolcuların rahat ve huzurunu bozacak hal ve hareketlerde bulunmak

 o)Otobüs , Çekici, Dorse, Kamyon, Kamyonet, Minibüs türü araçları, Parklar ve garajların bu cins araçlar için düzenlenmiş bölümleri dışına, cadde, sokak veya boş alanlara park etmek.

         Çevre ve Gürültü Kirliliğiyle İlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 10 - (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

         a) 2 (iki) veya çok katlı binalarda bağımsız bölümlerde her ne surette olursa olsun bina dışına su tesisatlarından banyo ve wc. lerden kaynaklanan su ve lavabo sızıntılarını akıtarak çevreyi kirletmek.

         b) İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen özelliklere uymayan kömürlerin satışını yapmak, depolamak, Beldeye girişini yapmak.

         c) Kalorifer ve sobaları İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen saatler dışında yakmak

         d) Kalorifer ve sobaları Hava sıcaklığı 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde yakmak

         e) İlgili kurumlarca belgelendirilmemiş kişiler tarafından kalorifer yakmak

         f) Bir kalorifer ateşçisi tarafından bir binada ( sitede ) ikiden fazla kalorifer kazanı yakmak veya kalorifer ateşçisi tarafından toplam daire sayısı 30 (otuz) ’u geçecek şekilde birden fazla binada kalorifer kazanı yakmak

        

 

 

 

g) Kalorifer ve sobalardan çıkan cürufları söndürülmeden ve gelişi güzel dökmek, Oluşacak cürufları Belediyenin belirlediği toplama yöntemine göre bertarafını sağlamamak

         ğ) Kaloriferlerin yastıklama diye tabir edilen yakma tekniği haricinde yakmak

         h) Bitkisel atık yağ üreten işletmeler tarafından ürettikleri bitkisel atık yağları ayrı biriktirmemek, lisanslı firmalara teslim etmemek

         ı) Pil, akü vb. atık üreten işletmeler tarafından atık pilleri ayrı olarak biriktirmemek belediyeye teslim etmemek. Pil, akü vb. atıkları doğaya zarar verecek şekilde gelişigüzel atmak.

         i) Eğlence mekânları tarafından ‘’Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’’ ne uygun olarak gerekli tedbirleri almamak, Canlı Müzik İzin Belgesi alabilmek için akredite edilmiş firmalardan gürültü raporu hazırlatmamak ve bu raporları ibraz etmemek, Eğlence mekânları tarafından Canlı Müzik İzin Belgesi olmadan Canlı Müzik yayını yapmak

         j) Canlı Müzik yayın saatleri Belediye Encümenince belirlenmiştir. Belirlenen saatlere aykırı hareket etmek, ilgili yönetmelikteki sınır değerleri aşmak

        

         k) Atık yağ üreten işletmeler tarafından “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ nde yer alan esaslara göre atık yağları toplamamak ve geri kazanımı için Belediye ile protokolü olan firmalara teslim etmemek

         l) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları çevreye gelişigüzel şekilde atmak      

         m) Tehlikeli atıkları mevzuata uygun şekilde bertaraf etmemek

         n) Ömrünü Tamamlamış Lastikleri lisanlı firmalara teslim etmemek, Çevreye gelişigüzel şekilde atmak veya depolamak

         o) Tıbbi atık üreticileri tarafından, tıbbi atıkları Belediyenin protokollü olduğu firmaya teslim etmemek.

         ö) Belediye sınırları içerisinde bulunan tamirhanelerde tamir edilen araçların madeni yağlarını ve yakıtlarını çevreye veya kanalizasyona akıtmak

         p) Gerekli  tedbirleri  almadan  mozaik  taşlama,  mermer  kesme, boyama  ve  benzeri işler  yapılırken işyerinden ve atölyelerden dışarıya  toz  çıkartmak  ve  çevreyi  kirletmek.

         r) Ticarethaneler ve meskenlerce; bulvar,  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine  şehrin manzarasını  bozacak  herhangi  bir  şey  asmak ve ticarethanelerin  cephelerine sabit veya  seyyar  saçak  yapmak. (Güneşten  ve  yağmurdan  muhafaza  için belirlenen tip, uzunluk  ve  irtifada  seyyar-açılıp-kapanır  tente  yapılabilir. İşyerleri ve yapıların sokak yüzlerine kurulan  tente  ve  siperlerin  ön  ve  yan  kısımlarına açılan bezlerin  yaya kaldırımından yüksekliği en az 2,20  m.  olacaktır.  Tente    siperlerin  eni ise, yaya kaldırımını  geçmemek  koşulu  ile en  fazla  1,5  m.  olacaktır.)

         s) Boş arsalara, belediyeden müsaade almadan malzeme depolamak.

        

 

 

 

ş) Umumi çeşme kanallarında,  halkı tiksindirecek her türlü pislik yıkamak, atıklarını bırakmak,  pis  koku  yayan balık ve benzeri her türlü malzemeyi  yıkayarak  kanalları tıkamak.

         t) Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine, Belde manzarasını bozacak  şekilde  büfe,  kulübe  ve  baraka  yapmak,  izinsiz  çadır  kurmak

         u) Cadde ve sokaklarda  her  ne  suretle  olursa  olsun  motorlu  -  motorsuz  araçları  yıkamak, tamir etmek, söküp parçalayarak çevreyi kirletmek 

         ü) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan kapı,  cam  ve  çerçevesi  dökülmüş,  içerisinde  gizlenerek  suç  işlemeye müsait,  yıkılmaya  yüz  tutmuş,  can ve mal güvenliği  açısından  tehlike arz eden ve çevre  açısından  görüntü kirliliği  oluşturan araç ve virane olmuş her türlü yapı ve binaları sahipleri tarafından  onarmamak, bu mümkün  değilse yıktırmamak ve tahliye etmemek

         v) Belediyeden izin almadan el duyuruları ile ilan ve reklam vermek. İzin alınsa dahi  çevreyi  kirletmek

         y) Belediye  hudutları  dâhilinde  motorlu  ve  motorsuz  taşıtların  üzerine,  dükkânların önlerine Belediyeden izin almadan  hoparlör  koymak  suretiyle  ilan  ve  reklam  yapmak 

         aa) Her  türlü  ticarethane  ve  sanat  sahibi tarafından dükkânın  önünde müşteri  toplamak için çığırtkanlık yapmak veya yaptırmak

         bb) Belediye sınırları içerisinde sivri sineklerin üremesine sebebiyet  verecek  her  türlü  su birikintisi  ve pisliğin  teşekkülüne  sebebiyet  vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak.

         cc) Çöpleri, Belediyece kabul edilen standartlarda nizami mazbut kapaklı, koku neşretmeyecek ve dökülmeyecek uygun çöp kaplarında biriktirmemek

         çç) Çöplerin belirli noktalardan toplanabilmesi için  Belediye  tarafından  yerleri  tespit  edilerek  konulan  çöp  bidonu  ve çöp konteynırlarına  zarar  vermek,  yerlerini  değiştirmek,

         dd) Çöp ve süprüntüleri, belediyenin temizlik araçlarına kolayca yüklenebilecek şekilde ve yerleri, evvelce belirlenip ilan edilen zamanlarda çıkartmamak

         ee) Kış aylarında apartmanlar, siteler, işyerleri ve tüm kamu binalarına ait kalorifer kazanlarından çıkan cürufların, Belediyece belirlenen noktalar dışında biriktirmek, çuvallanmadan çıkarmak.

         ff) Belediyece gösterilen alanlar hariç olmak üzere, boş arsa ve alanlara çöp, harfiyat Vb. atık malzeme dökmek

         gg) Çöp konteynırlarının önüne Çöplerin alınmasını engelleyecek şekilde araç park etmek

         ğğ) Binaların içinde bodrum v.b.  yerlerde  her  türlü  koku  yapıcı  maddeler  ile çöp vs.  biriktirmek,  yığmak  ve  çevreye  rahatsızlık  vermek  .
hh) Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşalt­ma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek.

 

 

 

Yapı İşleriyle İlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 11 – (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

         a) Bina, yapı ve inşaat sahiplerince Belediyeden ruhsat almadan bina yapmak,  tadilat ve yıkım yapmak, iskele kurmak

         b) Yapı  sahiplerince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı çevresini tahta perde veya uygun malzeme ile (varsa yönetmeliğine göre) kapatmamak, belediyece gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her katının yol cephelerini emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak.

           c) İnşaat yapı yerinde, inşaat müddetince, yapının, mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik tesisat vb. proje müellifleri (yazarları) ile fenni mesullerinin, şantiye şefinin, müteahhidin isimleri ile ruhsat numara ve tarihini içeren en az 50x75 cm ebadında tabelanın herkes tarafından görülebilecek bir yere asılı bulundurmamak

         ç) Binaların meydan, cadde, sokak ve yol üzerindeki yüzlerine belediyeden izin alınmak şartı ile binaya paralel ve usulüne göre asmanın dışında ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b. yaparak görüntü kirliliğine neden olmak ve bunların gelip geçenlere, binadaki diğer maliklerin güvenliğini olumsuz etkileyecek ve ağaçlara zarar verebilecek şekilde asmak. İzin alınarak asılan ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b.lerine de kaldırım tabanından yüksekliğinin 3 metreden aşağı sarkmasına meydan vermek

         d) İnşaattan çıkacak olan her türlü toprak moloz ve süprüntülerin belediyenin göstereceği yerden başka bir yere dökmek

         e) İnşaat çalışmaları esnasında çevredekileri rahatsız etmek

         f) İnşaat sahipleri tarafından, çalışmalarından dolayı bozdukları, kirlettikleri yol veya kaldırımları, iş bitiminden sonra eski durumuna getirmemek, temizlememek

         g) İnşaat sahipleri tarafından inşaat malzemeleri ile yolları ve kaldırımları işgal etmek, trafiği engellemek

         ğ) İnşaat sahipleri tarafından konut alanlarında hafta sonları ve Resmi Bayramlar ve tatil günlerinde saat:10.00’ dan, hafta içi sabah saat 08.00’ den önce inşaatta çalışmaya başlamak ve akşam yazın saat 20.00’den, kışın 18.00’den sonra çalışmaları durdurmamak

         h) İçme suyu,  kanalizasyon ve doğalgaz boru hatlarında izinsiz kazı yaparak, hat bağlamak. Bu çalışmalar neticesinde çevreye, yollara ve kaldırımlara zarar vermek

         l) Yollardaki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkamak, tıkayacak maddeleri atmak,

         i) Kanalizasyon ve kanal temizliği için Yenimuhacir Belediyesi'nden izin almadan baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.

        

 

 

j) Binaları kanalizasyon bağlantısını yaptırmamak. Ana kanalizasyon sisteminin olmadığı binalarda sızdırmasız fosseptik çukuru oluşturmamak ve Çukurdan çevreye koku ve sızıntı yapılmaması konusunda her türlü önlemi almamak

         k) Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

         l) İşyerleri tarafından Kalite Kontrol İzin Belgesi veya Kanalizasyona Bağlantı İzni almamak

 

Umuma Mahsus Yerler İle Meskûn Mahalde Hayvan Bulundurulması ve Beslenmesiyle İlgili Emir ve Yasaklar

 

         MADDE 12 – (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

         a) Belde içindeki yolları hayvan gübresi taşırken fazla yüklemeden ve sıvı olarak taşırken kirletmek

         b) Ahır ve besi ahırlarından çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde açık alana atmak, Belde kanalizasyon şebekesine deşarj etmek.

         c) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya izin verilen yerler dışında başkaca yere gömmek, kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek

         ç) Hayvanlarda, her hangi  bir  bulaşıcı  hastalık görüldüğü halde sahipleri tarafından  muhtar,  belediye  veya  ilgili  resmi  kuruluşa  bildirmemek

         d) Hayvan sahipleri tarafından sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan  çevre  kirliliğini  ve  insanlara  verilebilecek  zarar  ve  rahatsızlıkları  önleyici  tedbirleri  almamak.      

         Tartı Aletleriyle İlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 13 – (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

         a) Ambalajlı  paket  ürünlerde;  üzerinde belirtilen  gramajın  altında mal satmak (Satıştan men edilerek yeddi emin altına alınır.)

         b) Ölçü  ve  tartı  aletlerini ilgili Yönetmelikte  belirlenen  vasıflarda  bulundurmamak. İşyerinde  Kanunlarda  yazılan  ölçü  ve  tartı  aletlerinden  başka  ölçü  ve  tartı  amacıyla veya ilk ve  yıllık  muamelesi  yapılmamış,  damgalanmamış  ve  damga  olmayan  ölçü – tartı aletlerini bulundurmak  .c) Satışa  sunulan  her  türlü  maddeyi  fiyatını  etkileyecek  biçimde  fazla  ağır  koyarak  satmak.

         ç) Bozuk  kantar,  baskül  ve  terazi  ile  tartım  yapmak.

        

 

 

 

İlan-Reklamla İlgili Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar

MADDE 14– (1) İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarının iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esaslarla ilgili 06.08.2011 tarihinde 28017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri uygulanır. Ayrıca bu ve benzeri faaliyetlerle ilgili aşağıdaki kurallara uyulmaması yasaktır.

a) Belediye sınırları içerisinde Tabela Reklam Yönetmelik kararlarına aykırı olarak ilan reklam unsuru koymak

b) Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak

c) Belediyelerin almış olduğu ilan reklam kurallarına aykırı hareket etmek

ç) Belediyenin belirlemiş olduğu billboardları dışındaki yerlere bez afiş vs. asmak.

d) Halkı yanıltıcı şekilde işyerlerine ve binalara (Kapatıyoruz, Taşınıyoruz vs.) yönünde afiş ve pankartlar asmak

e) Belediyeden izin almadan Belde içi toplu taşıma araçlarına reklam amaçlı giydirme yapmak

 

Gezici Seyyar Satıcılarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 15- (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır
a) Belediye Başkanlığınca gezici satıcılık yapma izni olmadan seyyar satış yapmak

b) İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapmak ( özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına Belediye Başkanlığınca izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacaktır.)

c) Simit türü benzeri unlu mamulleri satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlar haricinde satmak, (Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan uygun ebatlarda bir levha asılı olacaktır.)

ç) Gezici olarak izinli satış yapanlar tarafından sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını yanlarında bulundurmamak.

d) İzin almadan, hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezi­ci satıcılar tarafından satış yapmak, Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekânı tertiplemek

e) Motorlu vasıtalarda gıda maddesi sa­tan esnaf tarafından bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almamak ve belgelememek.

 

 

 

 

İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 16- (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

a) Her  türlü  sanat  müesseseleri, umuma  açık  istirahat ve eğlence yerleri ile ticari faaliyet gösteren tüm işyerlerini  işyeri açma  ve  çalışma  ruhsatı  almadan çalıştırmak, bir işyeri İşyeri açma  çalıştırma  ruhsatı  ile farklı adreslerdeki işyerlerini çalıştırmak, İşyeri açma  ve çalıştırma    ruhsatında  gösterilen faaliyet  konusu  dışında  faaliyet göstermek

b) Bir  işyerinde  işyeri mevzuatına  uygun  olmak  şartıyla  birden  fazla  iş  yapmak,  her  iş  türü  için  o  iş  yerinde  aranacak  genel  şartlara  uymamak  ve  iş  yeri  açma ve çalıştırma ruhsatında göstermemek, Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında çalışmak

c) Belediye tarafından belirlemiş açma, kapama saatlerine riayet etmemek.

ç) Sağlık kontrolüne tabi işyerlerinde çalışanlar için sağlık  kontrolü  yaptırmamak ve Gıda hijyen eğitimi almamak,  Sağlık raporu ve Gıda Hijyen eğitim belgesi işyerinde her zaman demetime hazır bulundurmamak..

d) Gıda üretim yerleri ile toptan ve perakende satışı yapılan iş yerlerinde düzenli olarak ayda bir kez haşere, kemirgen ve sineklere karşı ilaçlama yaptırmamak ve ilaçlama faturasını ve ilaçlama formunu denetime hazır halde iş yerinde bulundurmamak.

e) Ticarethane sahiplerince, işyerlerinin  ön  cephesine  paralel  olarak  ticaret  unvanı,  ad  ve  soyadı,  kapı  numarasını  gösterir  ışıklı  veya  ışıksız  tabelaların her  ne sebeple  olursa  olsun  cadde  ve  sokağı  işgal  edici  mahiyette asılması,  ticarethane  önlerine,  görünümü  ve  trafiği  engelleyici  şekilde  dikey  olarak  levha, flama, duba ve benzeri malzeme koymak

f) Otel, hamam ve sauna gibi işletmelerde  oda  ve  bölmelere,  lokanta vb.  yerlerde masalara tarife  konulmaması,  Yiyip  içilecek  ve  eğlenilecek  işletmelerde  satılan meyve, balık,  tavuk  gibi  maddelerin  porsiyon,  gramaj  ve  fiyatları  masa  üzerinde  yazılı olarak bulundurmamak

g) İşletmenin unvanı,  sınıfı,  adresi  ile sahibinin  adı ve soyadı  yazılı  sayfaları,  cilt  ve sayfa numaralarını  içeren sütunlarda  yenilen  içilen  maddelerin  cinsi,  miktarı  ve  birim fiyatları ile  toplamını  gösterir  biçimde  düzenlenmiş,  o  günkü  tarih  atılmış  ve  sorumlu  müdür veya servis  garsonu tarafından  imzalanmış  en  az  iki  örnekli  hesap  adisyonları kullanılmaması  ve  bir örneğinin  istenilsin  veya  istenilmesin,  alıcıya  verilmemesi

ğ) Her işyerinde yangına karşı önlem almak  için  yeteri  kadar  kullanıma  hazır yangın  söndürme cihazı bulundurmamak.

h) Belediye sınırları içerisinde etkinlik gösteren tüm işyeri sahipleri tarafından müşterilere iyi davranmamak. Satışa sundukları ürünlerinde satıştan kaçınmak

ı) Sıhhi müesseseler ve insan sağlığı ile ilgili  gayri  sıhhi  müesseselere  ait  imalathane  ve  satış bürolarında  her  ne  cins  olursa  olsun  hayvan  beslemek.

 

 

 

i) Belediyenin  ruhsatına tabi işyerlerinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, 24 saat açık işletme ise, 24 saat çalışma izni,  pazar günleri açık kalıyor ise pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgeleri işyerinin görülür bir yerinde asılı bulundurmamak.

j) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ruhsat veren makam tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş tef­tiş defteri veya önceki denetimleri gösteren belediye dosyası bulundurmamak, dolan defterleri 2 yıl müd­detle muhafaza etmemek, teftiş için gelen yetkililere göstermemek

k) İşyerinde çalışan elemanların kıyafetlerinin temiz ve tertipli bulundurmamak

l) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletlerinin ücretli yapmak.

m) İşyerinin amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli, havalandırma ve uygun ısıtma tertibatlı yaptırmamak.

n) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerlerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışları kontrollü olacak şekilde yaptırmamak.

o) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulundurmamak. (Birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir)

ö) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler almamak, atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı yapmamak

p) Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinin, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerinin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte dizayn edilmiş, Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulmuş, Bardak ve tabaklar cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacak şekilde tedbirler almamak.

r) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler almamak.

s) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirleri almamak, 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulundurulmamak

ş) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapı bulundurmamak, yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulundurmamak, yangın çıkışlarını ışıklı tabela ile göstermemek,

t) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pasta hanelerde Belde şebekesinin giriş çıkışlarına bağlı devamlı su sirkülâsyonu sağlanmış depolar bulundurmamak, depolarda duran su ve depolanmış su kullanmak

 

 

u) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletleri, zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı yapmamak. Tuvaletlerin kapılarını direk mutfaklara açmak, tuvaletlerinde kullanılan bataryaların fotoselli vb. nitelikte yapmamak ve lavabolara kullanılmamış kâğıt veya kâğıt havlu bulundurmamak.

ü) Berberler ve kuaförler tarafından meslekleri ile ilgili hizmet üretirken kullandıkları alet ve eşyaların gerekli sterilizasyonlarını TSE standartlarında periyodik olarak veya varsa yönetmelikleri doğrultusunda yapmamak, hijyenik koşullarda hizmet vermemek.

v) İşyerlerince kayıtlı oldukları esnaf odalarının belirledikleri standartların altında veya belirlenen fiyat listesinden farklı fiyatla ürün satmak.

 

Yiyecek, İçecek Üretilen ve Satılan Yerlerle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 17– (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır

 

a) Gerekli sağlık şartlarını taşımayan yerlerde, içinde kirli işlerle  çalışılan veya  gıda maddelerini  kirletecek  veya  bozabilecek  mahsurları  bulunduğu  sabit  olan müesseseler içinde  gıda  maddeleri  imal etmek veya satmak.

b) Gıda maddeleri  imalathanelerini, temiz ve  rutubetsiz  binalarda  ve  yapılan  işin  bütün teferruatına  yetişecek   genişlikte  yerlerde  yapmamak,  dışarıdan  sinek ve haşere  gelmesine  mani olacak  surette  ince  tel  ile  örtülmüş,  pencereleri  vasıtasıyla  bol  gün ışığı  ile  aydınlatılmış olmamak,  aspiratörlü  veya  menfezleri  tarzında  havalandırma  tertibatı  bulundurmamak

 c) Yapılmış maddeler depo  yerlerini birbirinden  ayrılmış  yapmamak,  bütün  bu  kısımlar  zeminler  ile  aşağıya  1,5  metre yüksekliğe kadar  duvarları  her  vakit  yıkanacak  temizlenecek  surette  mermer,  fayans, mozaik  vb.  ile muntazam  döşenmiş  yapmamak,  duvarları  mütebaki  kısımları sıvalı, badanalı veya boyalı ve hava sirkülâsyonu sağlanmış olmamak

d) Bu iş yerlerinin tavan donanımları,  damlama veya buharlaşmadan dolayı gıda,  hammaddelerin direk ya da  dolaylı  olarak  kirlenmesine  neden  olmayacak  şekilde  ve  kolay  temizlenebilir nitelikte  tedbirler almamak.

e) Ekmek,  tereyağı,  yoğurt,  yufka, helva,  pasta,  şeker,  simit vb. yıkanmadan,  pişmeden  ve kabukları  soyulmadan  tüketilen gıda  maddelerini  açıkta  bulundurmak veya satmak.

f) Tavsiye edilen tüketim tarihleri, Son kullanma tarihleri ve son tüketim tarihleri geçmiş ürünlerin her ne sebeple, nerede olursa olsun satmak veya saklamak (Tespiti halinde satıştan men edilir. Bu ürünlere Belde gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü ekiplerine teslim edilme üzere el konulur.)

g) Pişirilmiş et ve et ürünlerinin açıkta ve seyyar olarak sergilemek

ğ) Gözle görülebilen, bozulmuş, rengi değişmiş, kokuşmuş gıda maddeleri satmak

 

 

h) Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin ima ve ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) yerlerinin, ayıklama, temizleme ve bulaşık yıkama  yerlerinin  lavaboların  içinde  temizlik  ve sair maksatla  kullanılan  veyahut  muhtelif  sebeplerle  kirli  sular  hâsıl  olan  imalathane  depo ve  satış  yerlerinin  zeminlerinin uygun  yerlerinden  doğrudan  kanalizasyona bağlamamak.

ı) Gıda maddelerinin ayıklama,  temizlenme,  hazırlanmaları için kullanılacak masaların üzerlerini,  her türlü gıda  maddeleri  imalathanelerinde  ve  satış yerlerinde ve  içinde yenilen,  içilen  yerlerdeki  kirli  kapların  yıkandığı  bulaşık  tekneleri ve oluklu süzdürme yerlerini, mermer, fayans vb. pürüzsüz, kolay temizlenebilir malzemelerden yapmamak.

i) Gıda maddelerinin imal  ve  ihzar  edildikleri  yerlerde  çalışan  işçilerin  temizliği için  her 10   işçiye  bir  lavabo  ile  içinde  5’den  fazla  işçi  çalışan  imalathanelerde  20  işçi  için bir  WC  yapmamak, İşçileri  adetçe  daha  az  olduğu  halde  gece  gündüz  sürekli çalışılan yerlerde  wc  yapmamak

j) Gıda  maddelerinin  imal  ve  saklanması  esnasında  oluşacak  duman,  gaz,  toz  gibi  her türlü  kirlilik,  etrafa  yayılmadan tedbir almamak

k) Halkın yiyip içmesine mahsus işyerlerini kuru olarak süpürmek ve  toz çıkarmak

l) Gıda  maddeleri  imal ve ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemidir)  edilen ve  satılan  yerlerin  depolarında  sinek, hamamböceği, fare,  örümcek   vb.  haşaratları yok edecek tedbirleri almamak

m) Pişirilmeden  veya  yıkanmadan,  kabukları  soyulmadan,  olduğu  gibi tüketilen  her  türlü gıda  maddelerinin  imalathane  ve iş yeri  içinde  dahi  olsa  açıkta  teşhir  veya  satışını yapmak,

n) Gıda maddelerinin satışı esnasında   su, şerbet, ayran  vb.  gibi  bütün  sulu  gıda  maddeleri  her  tarafı  kapalı  ve  içindeki  gıda maddelerinin  vasıflarını  bozmayacak  mahiyetteki  kaplarda  bulundurmamak, Bu  kapların  içinde  kepçeler, maşrapalar daldırmak  suretiyle  bu  maddeleri  alıp  geri  boşaltmak,  su  ve  sulu  gıda maddelerinin bulunduğu  kapları  açık  bırakmak  veya  bu  maddeleri  bardaklara doldurarak  müşteriye servis etmek üzere  açıkta  bekletmek  .

o) İmalathanelerde üretilen ve orada satışı yapılan her türlü gıda maddelerinin bir başka yere servis edilerek pazarlanması, sergilenmesi, satılması, tarım bakanlığı ve ilgili yönetmelikler kapsamında piyasaya arz edilecek olup; ambalaj ve TSE standartlarına uygun koşullarda yapmamak

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezarlıklar,

MADDE 18– (1)  Aşağıdaki fiiller yasaktır

a) Yenimuhacir Belediyesi'nden izin almadan, gösterilecek yer dışında başka bir yere defin yapmak.

b) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.

c) Alkol ve uyuşturucu alarak kontrolünü kaybedenler, madde bağımlıları, ehliyetsiz ve izinsiz dua okuyucularının, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek ve sair hayvanat getirenlerin mezarlık içine girmek

ç) Umumi yerlerde yapılması men edilen fiilleri mezarlıklarda yapmak ve cenaze sahiplerinden zorla para istemek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Cezai Hükümler, Kişisel Özel Haller, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuata Aykırılık, Yönetmeliğin Uygulama Alanı, Yürürlük ve Yürütme.

Cezai Hükümler

            MADDE 19-  (1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden belediye zabıta görevlileri tarafından idari yaptırım uygulanır.

(2) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi fazlasına kadar tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

(3) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

 

 

 

 

Kişisel Özel Haller

MADDE 20-(1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere, bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz. Ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide, işyeri ilgilisine uygulanır.

Özel Mevzuat Hükümleri

MADDE 21-(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, özel mevzuatlarda yer alan hükümler uygulanır.

Özel Mevzuata Aykırılık        

MADDE 22-(1) Bu yönetmelik hükümlerinde özel mevzuat hükümlerine aykırı maddeler bulunması halinde özel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

 

Yönetmeliğin Uygulama Alanı      

MADDE 23-(1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması Yenimuhacir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik Yenimuhacir Belediye meclisince kabul edilip onaylanarak, Yenimuhacir Belediyesi Resmi internet sitesi ve Yenimuhacir Belediyesi İlan Panosunda ilan edildikten 15 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu yönetmelik hükümleri Yenimuhacir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmelik yürürüğe girdiği anda, Yenimuhacir Belediye Meclisince kabul edilen Yenimuhacir Belediyesi Zabıta Yönetmeliğindeki Emir Ve Yasaklar ile ilgili hükümler sona erer.

booked.net

web tasarım 59